Home Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Email Drukuj PDF

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

Ustawa nie przewiduje wprowadzenia urzędowego formularza wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, dlatego każdy wnioskodawca może sporządzić wniosek samodzielnie.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
7. wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
1. nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
2. została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone  warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3. będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

Wypełniony wniosek można przesłać:
1. pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
2. Pocztą na adres : Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinęk” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul.Gdańska 173-175 Bydgoszcz

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego obejmują:
1. obowiązek poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy;
2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Zakres odpowiedzialności za udostępnione informacje
LPKiW nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji, w szczególności udostępnionych na stronach www.myslecinek.pl i www.bip.myslecinek.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie
Informacje wytworzone przez LPKiW są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. LPKiW może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki prawne – odwołanie
Wnioskodawcy, który otrzymał decyzję o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnioskodawcy przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakresie określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.).

Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 7 RODO, w celu prowadzenia postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1330 ze zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie
z regulacjami obowiązującymi w Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Adres : Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

Pokaż metkę