Home Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Email Drukuj PDF

Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)

Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek można przesłać:

1) pocztą elektroniczną na adres : sekretariat @myslecinek.pl
2) za pośrednictwem poczty na adres:
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz
, fax 52 328 00 24

Wniosek powinien zawierać dane określone art.21 ust.3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352).

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):
1)      wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2)      wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3)      ze względu na prywatność osoby fizycznej,
4)      tajemnicę przedsiębiorcy,
5)      w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony
na podstawie innych ustaw,
6)   w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności
intelektualnej przysługują podmiotom innym niż LPKiW.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie lpkiw : bip.myslecinek.pl: wnioskodawca
zobowiązany jest :
1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji
od LPKiW;
2) poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

LPKiW może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.  Wówczas LPKiW
w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

LPKiW nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.myslecinek.pl

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

LPKiW może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. LPKiW może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od LPKiW ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi LPKiW
o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia LPKiW przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Zarząd Spółki, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Prezesa Zarządu Spółki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Zarządu Spółki - skargi do właściwego Sądu Administracyjnego.

 

 

Pokaż metkę