Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy odbyło się w dniu 14 maja 2019 r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2019 rok o treści :
Uchwała nr 1/2019
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2019 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku uchwałą nr 442/07/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 8 maja 2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 442/07/2019 Rady Nadzorczej Leśnego  
Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2019 r. w  
sprawie ustalenia wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów 
ich realizacji i rozliczenia za 2019 rok dla Pana Marcina Heymanna - Prezesa Zarządu Spółki,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik głosowania:Za podjęciem uchwały oddano 64 055 głosów
Przeciwko podjęciu uchwały oddano 0 głosów

Wstrzymało się od głosowania 0 głosów

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia
/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę