Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza -zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 10 czerwca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc kwiecień i maj 2019 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Informacja Zarządu dotycząca działalności Spółki za 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdań za 2018 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za 2018 rok.

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę