Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy odbyło się w dniu 25 czerwca 2019 r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały :

Uchwała nr 1/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy : od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r., które składa się z :

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. bilans spółki sporządzony na dzień 31.12.2018 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową: 30.251.531,84 zł (trzydzieści milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści jeden 84 /100);

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r. wykazujący stratę netto w kwocie 2.056.373,96 zł (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 96/100);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.643.376,04 zł ( siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 04/100);

5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.843.816,66 zł;

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 2/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 3/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2018 r.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późn. zmian. oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w osobie: MARCIN HEYMANN - Prezes Zarządu, za okres 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 4/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 5/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : TOMASZ ANGIELCZYK - za okres 01.01. 2018 r. - 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 6/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami zgromadzenie wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MICHAŁ DROZDALSKI - za okres 01.01. 2018 r. - 10.06.2018 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 7/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie: BENEDYKT KOWALEWSKI - za okres 10.07.2018 r. - 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 8/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MONIKA GAŁĘCKA-STOCHAMAL- za okres 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.
§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 9/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2018

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
, w osobie : MAŁGORZATA RESZKOWSKA - za okres 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 10/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję 2019/2022

Na podstawie § 18 ust. 4 i § 14 ust. 2 Aktu przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. – Akt Notarialny Rep. A nr 3982/1992 ze zm., w związku z art. 218 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) Zgromadzenie wspólników uchwala, co następuje :

§ 1

Powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję 2019/2022 członków Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w osobach:

TOMASZ ANGIELCZYK

BENEDYKT KOWALEWSKI

KATARZYNA PRUGAR

MAŁGORZATA RESZKOWSKA

§ 2 .

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół

Uchwała nr 11/2019 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie pokrycia straty za 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10.06.2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.

Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 2.056.373,96 zł (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy 96/100) pokryć w następujący sposób :

1/ kwotę 2.056.050,00 zł (dwa miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt)
w celu pokrycia straty
w drodze umorzenia 4.569 (cztery tysiące pięćset
sześćdziesiąt dziewięć) udziałów po 450,00 zł każdy;

2/ kwotę 323,96 zł ( trzysta dwadzieścia trzy 96/100) w wyniku obniżenia kapitału
zapasowego.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 64.055 głosów.

Podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę