Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 14 sierpnia 2019 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Omówienie sprawozdania z wykonania celów zarządczych za 2018 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2018 rok dla Prezesa Zarządu Spółki - uchwała nr 1/2019.

5. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekt uchwały Wspólnika

UCHWAŁA nr 1/2019 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 sierpnia 2019 roku w sprawie : zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2018 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. oraz § 2 ust. 11 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, w związku z uchwałą nr 449/14/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 lipca 2019 r. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:

§ 1.Zatwierdza się wypłatę wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2018 za wykonanie Celów Zarządczych dla Marcina Heymanna - Prezesa Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w wysokości ………… (słownie : …… złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Spółki.

§ 3.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

Pokaż metkę