Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 luty 2020 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Omówienie projektu planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2020 rok.

4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2020 rok :

4.1. Nr 1/2020 w sprawie planu finansowo-gospodarczego Spółki oraz planowanych kosztów remontów.

4.2. Nr 2/2020 w sprawie planu inwestycji.

5. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU

MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekty uchwał Wspólnika :

U C H W A Ł A NR 1/2020

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółki na 2020 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 2 /2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się plan finansowo-gospodarczy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka
z o.o. w Bydgoszczy na 2020 rok, zamykający się stratą netto w wysokości 1.234.610,00 zł oraz planowane koszty remontów na kwotę 23.821,14 zł.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Prowadząca protokół

U C H W A Ł A NR 2/2020

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia planu inwestycji Spółki na 2020 rok

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 3 /2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się plan inwestycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy na 2020 rok, na kwotę 553.936,94 zł netto.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 59.486 głosów.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Prowadząca protokół

 

 

Pokaż metkę