Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia

Rada Nadzorcza - zwołanie posiedzenia
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 31 sierpnia 2020r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc lipiec 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Informacja Zarządu dotycząca działalności Spółki za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sprawozdań za 2019 rok.

9. Podjecie uchwały w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za 2019 rok.

12. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu udziału w Zgromadzeniu Wspólników LPKiW „Myślęcinek" Sp. z o. o. Bydgoszczy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

14. Analiza wniosku Zarządu w sprawie zbycia zbędnego majątku Spółki.

15. Sprawy różne.

16. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

Pokaż metkę