Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie

Rada Nadzorcza - zwołuje posiedzenie
Email Drukuj PDF

 

Rada Nadzorcza Spółki zwołała posiedzenie na dzień 30 października 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia RN.

5. Omówienie wyniku ekonomiczno-finansowego Spółki za miesiąc wrzesień 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między posiedzeniami Rady Nadzorczej.

7. Budowa Biegunarium na terenie LPKiW „Myślęcinek” – informacja Zarządu
o postępie prowadzonych prac.

8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o spółce w okresie
od 1 lipca do 30 września 2020 roku.

9. Wywiązywanie się dzierżawców z warunków podpisanych umów - informacja Zarządu.

10. Pozyskiwanie sponsorów i funduszy na działalność Spółki.

11. Analiza należnych zobowiązań wobec Spółki.

12. Pismo Związku Zawodowego Pracowników w sprawie regulacji wynagrodzeń.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Angielczyk

 

 

 

 

 

Pokaż metkę