Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232, art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 kwietnia 2021 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2021 rok dla Prezesa Zarządu Spółki - uchwała nr 1/2021.

4. Zakończenie obrad.

W załączeniu projekt uchwały

Uchwała nr 1/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2021 rok 

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian., w związku uchwałą nr 5 /2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2021 r. Zgromadzenie Wspólników, uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 5/2021 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia na 2021 rok dla Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
za podjęciem uchwały oddano 56.831
głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

xxxx

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy odbyło się w dniu 28 kwietnia 2021r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad.

Uchwała została podjęta, podpisy pod uchwałą złożyli:

/-/ Monika Janowska - Przewodnicząca Zgromadzenia

/-/ Janina Grygorczuk - prowadząca protokół.

 

Pokaż metkę