Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników – zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników – zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w  Bydgoszczy na podstawie  art. 231  i  art. 235 § 1  Kodeksu  spółek  handlowych  zawiadamia, że zwołuje na dzień 15 września 2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółki  w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie  Wspólników z przewidywanym  porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.
 2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy  2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 r. (uchwała nr  1/2021).
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  za  rok  obrotowy 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 r. (uchwała nr  2/2021).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  za  rok  2020  (uchwała  nr  3/2021).
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w  Bydgoszczy za rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały  w  sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki  za rok  obrotowy  2020  (uchwała nr 4/2021).
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków  za rok 2020  (uchwały nr 5/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia  straty za rok 2020 (uchwała nr 9/2021).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i  zmiany aktu przekształcenia (uchwała nr 10/2021).
 13. Zakończenie  obrad.
Pokaż metkę