Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka
z o.o.
w Bydgoszczy odbyło się w dniu 15 września 2021r, na którym zrealizowano przyjęty porządek obrad. Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1 / 2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020
Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje
:
§ 1.Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy : od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2020 r., które składa się z :

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. zamykający się po stronie aktywów
i pasywów sumą bilansową: 29.126.080,37 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy osiemdziesiąt 37/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.
wykazujący stratę netto w kwocie 557.016,70 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście 70/100);
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.953,97 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 97/100);
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 roku
do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 557.016,70 zł ( pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście 70/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania,
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwałą nr 2/ 2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Leśnego Parku Kultury
i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2020.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała 3 / 2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy Zgromadzenie Wspólników z dnia 15 września 2021 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2020 r.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,w osobie :
MARCIN HEYMANN – Prezes Zarządu Spółki, za okres 01.01.2020 r.– 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała 4 /2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2020.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2020.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała 5 / 2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
w osobie :
TOMASZ ANGIELCZYK - za okres 01.01. 2020 r. - 31.12.2020 r.

§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała nr 6 / 2021
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020
Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,  w osobie :
BENEDYKT KOWALEWSKI - za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała nr 7 / 2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje
:
§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
w osobie :
MAŁGORZATA RESZKOWSKA - za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała 8 / 2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2020

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy,
w osobie : KATARZYNA PRUGAR - za okres 25.06.2020 r. – 31.12.2020 r.§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała nr 9 /2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 r. w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.08.2020 r.
Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:
§ 1. Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
w wysokości 557.016,70 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy szesnaście 70/100) w następujący sposób :
1/ kwotę 556.650,00 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt)w drodze umorzenia 1.237 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem) udziałów po 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt) każdy;
2/ kwotę 366,70 zł (trzysta sześćdziesiąt sześć 70/100) w wyniku obniżenia
kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA
Prowadząca protokół Janina Grygorczuk

Uchwała NR 10 /2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 15 września 2021 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu Przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. z późn. zmian.
Na podstawie § 18 ust. 15 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z uchwałą nr 9/2021 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 września 2021 r. w sprawie pokrycia straty Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 556.650,00 (pięćset pięćdziesiąt sześć
tysięcy
sześćset pięćdziesiąt) złotych, czyli z kwoty 25.573.950,00 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 25.017.300,00 (dwadzieścia pięć milionów siedemnaście tysięcy trzysta) złotych, w celu pokrycia straty Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 1.237 (jeden
tysiąc dwieście trzydzieści siedem) udziałów bez wynagrodzenia w ten sposób, że zmniejsza się liczbę udziałów z 56.831 (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) udziałów do 55.594 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziałów.
§ 2. Dokonać zmiany w ust. 1 § 8. Akcie Przekształcenia, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.017.300,00 (dwadzieścia pięć milionów siedemnaście tysięcy trzysta) złotych i dzieli się na 55.594 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 450,00zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.

§ 4.Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.
Podpisy pod uchwałą złożyli: Notariusz Barbara Bilińska

PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA

Pokaż metkę