Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy
z dnia 12 października 2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zostało zwołane zgodnie z art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników udział wzięły osoby w składzie poświadczonym załączoną do niniejszego protokołu listą obecności oraz udzielonym pełnomocnictwem.

Pełnomocnictwo zostało udzielone pracownikowi Urzędu Miasta Bydgoszczy, p. Monice Janowskiej, działającej w imieniu i na rzecz Wspólnika – Gminy Miejskiej - Miasta Bydgoszczy.

Zgromadzenie Wspólników otworzył p. Marcin Heymann – Prezes Zarządu Spółki, który przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącej Zgromadzenia.

Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników została p. Monika Janowska, która powołała p. Łukasza Rościszewskiego jako prowadzącego protokół.

Pani Monika Janowska stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w prawidłowym terminie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na posiedzeniu, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. Wspólnik posiada 100 % kapitału zakładowego.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników przedstawiła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 - 2022.
  4. Zakończenie obrad.

W głosowaniu jawnym, Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie - 100 % ilości głosów, zaproponowany porządek obrad.

Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z obowiązującymi przepisami, cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na posiedzeniu, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał. Wspólnik posiada 100 % kapitału zakładowego Spółki.

Pan Andrzej Zaborowski – dyrektor ds. finansowo-księgowych omówił oferty audytorów, które wpłynęły do Spółki.

Przewodnicząca p. Monika Janowska poinformowała, że Wspólnik nie wnosi uwag do dokonanego wyboru audytora przez Radę Nadzorczą Spółki.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za lata obrotowe 2021 - 2022.
- Zgromadzenie Wspólników jednogłośnie głosowało za podjęciem uchwały (uchwała w załączeniu).

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

PRZEWODNICZĄCA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
MONIKA JANOWSKA

Prowadzący protokół

UCHWAŁA Nr 1/2021

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. |
w Bydgoszczy
z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie : zatwierdzenia wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2021 - 2022

Na podstawie § 18 ust. 14 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 13/2021 z dnia 3 września 2021 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wybór dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki, firmę Grupa KPW Audytor Spółka z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź do zbadania sprawozdania finansowego Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za lata obrotowe 2021 - 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Prowadzący protokół

Pokaż metkę