Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zwołanie Zgromadzenia Wspólników-23.03.2022

Zwołanie Zgromadzenia Wspólników-23.03.2022
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 23.03.2022 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki
w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Powołanie protokolanta.

3. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Wspólnika do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów Spółki na 2022 rok:

6.1. Nr 1/2022 – planu finansowo-gospodarczego Spółki

6.2. Nr 2/2022 – planu inwestycji

7. Podjęcie uchwały Nr 3/2022 w sprawie zatwierdzenia Strategii funkcjonowania i rozwoju Spółki Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie obrad.

W załączeniu:

1. wniosek Zarządu Spółki,

2. projekt uchwały,

- Projekt-

UCHWAŁA Nr 1/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 23.03.2022 roku

w sprawie :

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 3/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwala, co następuje:

§1.

1. Zatwierdza się plan finansowo-gospodarczy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z 0.0. w Bydgoszczy na 2022 rok z wynikiem finansowym netto plan finansowy z wynikiem finansowym netto 236.668 zł (zysk),

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Prowadzący protokół

Łukasz Rościszewski

- Projekt-

UCHWAŁA Nr 2/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 23.03.2022 roku

w sprawie :

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 4/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwala, co następuje:

§1.

1. Zatwierdza się plan inwestycji Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o. o. w Bydgoszczy na rok 2022 w wysokości 630.917,06 zł netto, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Plan wymieniony w punkcie 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Prowadzący protokół

Łukasz Rościszewski

UCHWAŁA Nr 3/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.
w Bydgoszczy

z dnia 23.03.2022 roku

w sprawie :

Na podstawie § 18 ust. 17 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. - akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z dnia 29.06.1992 r. z póź.zm., w związku z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 5/2022 z dnia 28 lutego 2022 r.

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

uchwala, co następuje:

§1.

1. Zatwierdza się Strategię funkcjonowania i Rozwoju Spółki.

2. Dokument wymieniony w Ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oddano 56.831 głosów.

Przewodnicząca
Zgromadzenia Wspólników

Prowadzący protokół

Łukasz Rościszewski

Pokaż metkę