Home Ogłoszenia Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 14.06.2022

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 14.06.2022
Email Drukuj PDF

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszcz, przeznaczonych do wydzierżawienia

po raz I w trybie bezprzetargowym

Wykaz zamieszczony zostaje na okres od 14.06.2022 r. do 02.07.2022 r.

 

Lp. Adres nieruchomości Działka nr Obręb Pow. w m2 KW

I. Nieruchomości gruntowe do wydzierżawienia pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej dla dzieci - czynsz dzierżawny płatny w stosunku miesięcznym

1.

ul. Gdańska 177A

(zabudowana budynkiem wolnostojącym)

3

366

149,43

BY1B/00066675/9

 

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia został sporządzony i podany do wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 tj. ze zm.).

Pomieszczenia przeznaczone do wydzierżawienia znajdują się na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy w budynku Akwarium Terrarium. Jest to niezagospodarowana część poddasza przeznaczona pod prowadzenie działalności o funkcji edukacyjnej dla dzieci. Dostosowanie pomieszczeń do charakteru planowanej działalności wymaga uzyskania warunków zabudowy oraz przeprowadzenia procedury budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie niezbędne prace Dzierżawca wykona własnym staraniem i na własny koszt w uzgodnieniu z Wydzierżawiającym. Minimalna stawka czynszu określona jest na kwotę 33,46 zł netto za 1 m2, zgodnie ze wskazanym w zarządzeniu nr 426/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20 lipca 2017r. (zmieniającym zarządzenie nr 273/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 maja 2017r.) w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów stanowiących własność Gminy Bydgoszcz dla wskazanych przeznaczeń.

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w terminie 7 dni od dnia doręczenia faktury Dzierżawcy. Czynsz dzierżawny należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy – na nadany indywidualny numer rachunku bankowego.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta w trybie bezprzetargowym na okres lat 9 i 11 miesięcy – stosownie do treści § 6 ust. 4 Uchwały nr XXXVI/749/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Miasta Bydgoszczy na czas dłuższy niż 3 lata, na czas nieokreślony lub ponownego wydzierżawienia lub wynajęcia tym samym podmiotom oraz zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem do dokonywania czynności prawnych w imieniu Miasta Bydgoszczy w zakresie podpisywania umów dzierżawy na okres: do 9 lat 11 miesięcy, dla gruntów stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, objętych Porozumieniem zawartym w dniu 13.01.2014 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji rocznej w przypadku dodatniej wartości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS począwszy od 1 stycznia 2023 r. Waloryzacja prowadzona będzie corocznie, stosując wymienione wskaźniki z roku poprzedniego w stosunku do stawki czynszu z roku poprzedniego.

 

Pokaż metkę