Rada Nadzorcza
Email Drukuj PDF

 


RADA  NADZORCZA

Rada  Nadzorcza  Spółki ,  na  wspólnej  kadencji  2019/2022,  działa w składzie :

1.  Tomasz  Angielczyk        -  przewodniczący             
2.  Benedykt Kowalewski     -  zastępca przewodniczącego         
3.  Katarzyna Prugar            -  sekretarz
4.  Małgorzata  Reszkowska  -  członek

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1/ sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach  jej działalności,
2/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności
z księgami
i dokumentami,  jak również ze stanem faktycznym,
3/   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
4/  składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania   z  wyników  oceny  sprawozdania  Zarządu
z  działalności  Spółki,
5/   zatwierdzanie  Regulaminu  Zarządu  na  wniosek  Zarządu  Spółki,
6/  zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki na wniosek Zarządu  Spółki,
7/  dokonanie wyboru audytora zgodnie z ustawą prawo zamówień  publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
8/    zawieranie  w  imieniu  Spółki  wszelkich  umów  z  członkami  Zarządu,
9/    opiniowanie wniosków do Zgromadzenia Wspólników,    
10/ Udzielenie zgody Zarządowi Spółki na nabycie lub zbycie nieruchomości,  użytkowanie  wieczyste  lub  udziału  w  nieruchomości
o  wartości  nie  przekraczającej  10 %  kapitału  zakładowego,
11/ przyznawanie premii członkom Zarządu Spółki zgodnie z przyjętymi przez  Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania Członków Zarządu  Spółki,
12/  Powołuje  i  odwołuje  Zarząd  Spółki.

Pokaż metkę