Zgromadzenie Wspólników
Email Drukuj PDF

RAFAŁ  BRUSKI  - PREZYDENT  MIASTA  BYDGOSZCZY

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników Spółki należy :

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2.podejmowanie uchwał o podziale zysków lub o pokryciu strat,

3.udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4.powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

5.zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,

6. określenie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej,

7.decydowanie o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % wartości kapitału zakładowego,

8.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

9.decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z nich,

10.połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki,

11.wyrażanie zgody na zbywanie udziałów,

12.tworzenie funduszy celowych,

13.podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

14,zatwierdzanie wyboru audytora,

15.zmiana umowy Spółki,

16.podejmowanie decyzji o likwidacji Spółki,

17.uchwalanie rocznych i wieloletnich planów Spółki.

Pokaż metkę