Home

Forma organizacyjno - prawna i przedmiot działalności Spółki
Email Drukuj PDF

Forma organizacyjno - prawna

LPKiW - Spółka prawa handlowego powstała w wyniku  PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  - akt  notarialny  - Rep. A. Nr 3982/1992 z dnia 29.06.1992 roku, z późn.zmian.
Założycielem  Spółki  jest  Miasto  Bydgoszcz.
Spółka  została  wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców  w  Krajowym  Rejestrze Sądowym w XIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
- KRS  Nr  0000122406.

NIP  554-030-90-92     REGON  090072920

I. Kapitał  zakładowy Spółki:

Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy jest spółką prawa handlowego,  w  której  Miasto  Bydgoszcz  obejmuje  100  procent  udziałów.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  25.017.300,00 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemnaście tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 55.594 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 450 zł (czterysta pięćdziesiąt) każdy.

II. Przedmiotem działalności Spółki:

Przedmiotem  działalności  Spółki  według  Polskiej  Klasyfikacji  Działalności  (PKD)  jest :
91.04.Z  - Działalność   ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony  przyrody
93.19.Z -  Pozostała działalność związana ze sportem
85.59.B -  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.30.Z -  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
93.21.Z -  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z -  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
55.20.Z -  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
68.20.Z -  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.11.Z -  Działalność w zakresie architektury - kształtowanie krajobrazu
73.12.A -  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji          
73.12.B -  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C -  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych  (Internet)
73.12.D -  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
47.19.Z -  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, tj. sprzedaż  detaliczna  różnego  rodzaju  towarów  wśród  których  żywność, napoje i wyroby  tytoniowe nie zajmują dominującej  pozycji takich jak : pamiątki typu widokówki, breloczki, literatura fachowa,  drewno opałowe, materiał siewny ? nasiona, krzewy, sadzonki, donice, narzędzia ogrodnicze
36.00.Z -  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
38.11.Z -  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
93.13.Z -  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
85.51.Z -  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
90.02.Z -  Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.04.Z -  Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z -  Działalność obiektów sportowych
03.22.Z -  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
77.21.Z -  Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
82.30.Z -  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
56.10.A -  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.B -  Ruchome placówki gastronomiczne
56.30.Z -  Przygotowywanie i podawanie napojów
59.14.Z -  Działalność związana z projekcją filmów
71.20.B -  Pozostałe badania i analizy techniczne
72.19.Z -  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  i  technicznych
01.11.Z -  Uprawa  zbóż,  roślin strączkowych  i  roślin  oleistych  na  nasiona, z  wyłączeniem  ryżu
01.19.Z -  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.43.Z -  Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.Z -  Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.Z -  Chów i hodowla owiec i kóz
01.46.Z -  Chów i hodowla świń
01.47.Z -  Chów i hodowla drobiu
01.49.Z -  Chów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.Z -  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
41.20.Z -  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, tj. przebudowa lub remont istniejących budynków
42.11.Z -  Roboty związane z budową dróg i autostrad, tj. roboty związane z budową dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów oraz roboty nawierzchniowe
42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, tj. roboty związane z budową zbiorników, stacji pomp, itp.  
42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, tj, związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralna część tych systemów,
42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, tj. rowów odwadniających, pogłębienie dna zbiorników wodnych,
42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, tj. obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, polepszenie infrastruktury użyteczności publicznej,
43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, tj. obiektów małej architektury i budowli i budynków
43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich - próbnych,badających mechaniki gruntu dla celów budowlanych, geofizycznych, geologicznych i podobnych,
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej
43.33.Z - Posadzkarstwo ; tapetowanie i oblicowywanie ścian
43.34.Z - Malowanie i szklenie
43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
69.20.Z- działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe.

Pokaż metkę