Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

 

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 14 maja 2019 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2019 rok dla Prezesa Zarządu Spółki - uchwała nr 1/2019.

4. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekt uchwały :

Uchwała nr 1/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2019 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku uchwałą nr 440/05/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 437/03/2019 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2019 r.
w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia na 2019 rok dla Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

Pokaż metkę