Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 10 września 2019 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
3.
Omówienie sprawozdania z wykonania celów zarządczych za 2018 rok.
4.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego za 2018 rok
dla Prezesa Zarządu Spółki
- uchwała nr 1/2019.
5.
Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU
MARCIN HEYMANN

Uchwała nr 1/2019 /projekt/ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia
10 września
2019 roku w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu za 2018 rok
Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – akt notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. oraz
§ 2 ust. 11 Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala, co następuje:
§ 1.
W związku z wykonaniem przez Zarząd Spółki celów zarządczych wyznaczonych na rok    
2018, zatwierdza się przyznanie wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa Zarządu,
Pana
Marcina Heymanna za rok obrotowy 2018 w wysokości 38.823,43 zł, określonego
uchwałą Rady Nadzorczej nr 451/16/2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku.

§ 2.
Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

Za podjęciem uchwały oddano …… głosów.

 

Pokaż metkę