Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy na podstawie art. 232 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 02 kwietnia 2020 r. godz.1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółki - uchwała nr 1/2020.

4. Zakończenie obrad.

W załączeniu projekt uchwały

U C H W A Ł A NR 1/2020 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 02 kwietnia 2020 roku w sprawie  zatwierdzenia dodatkowych celów zarządczych na 2020 rok

Na podstawie § 18 ust. 6 aktu przekształcenia z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku uchwałą nr 4 /2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 marca 2020 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się cele zarządcze określone uchwałą nr 4/2020 Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych, ich wag oraz kryteriów ich realizacji i rozliczenia na 2020 rok dla Prezesa Zarządu Spółki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
za podjęciem uchwały oddano 59.486 głosów.

PRZEWODNICZĄCA

ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

 

Pokaż metkę