Home Informacje ogólne Aktualizacja danych o spółce Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad

Zgromadzenie Wspólników - zwołanie obrad
Email Drukuj PDF

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy na podstawie art. 231 i art. 235 § 1 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że zwołuje na dzień 18 września 2020 r. godz. 1100 w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 173-175 Zwyczajnego Zgromadzenie Wspólników z przewidywanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego obrad.

2. Stwierdzenie prawidłowości Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. (uchwała nr 1/2020).

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r. (uchwała nr 2/2020).

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2019 (uchwała nr 3/2020 ).

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 (uchwała nr 4/2020).

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2019 (uchwały nr 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020).

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 (uchwała nr 10/2020).

12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany aktu
przekształcenia (uchwała nr 11/2020).

13. Zakończenie obrad.

PREZES ZARZĄDU MARCIN HEYMANN

W załączeniu projekty uchwał
Uchwała nr 1 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Zgromadzenie Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy : od 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., które składa się z :

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową: 29.106.149,92 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć 92 /100);

3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.194.959,04 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 04/100);

4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.021.680,12 zł (jeden milion dwadzieścia jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt 12/100);

5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.194.959,04 zł ( jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 04/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 2 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 1 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2019.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów
. PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 3 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o.w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2019 r.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06. 1992 r. - Akt Notarialny Rep. NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami oraz na wniosek Rady Nadzorczej Spółki Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 rok członkowi Zarządu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MARCIN HEYMANN Prezes Zarządu, za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała Nr 4 /2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy za rok obrotowy 2019.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 5/ 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : TOMASZ ANGIELCZYK - za okres 01.01. 2019 r. - 31.12.2019 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 6 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : BENEDYKT KOWALEWSKI - za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 7/ 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019.

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MONIKA GAŁĘCKA-STOCHMAL - za okres 01.01.2019 r. - 25.06.2019 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 8 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : MAŁGORZATA RESZKOWSKA - za okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 2.Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 9 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2019

Na podstawie § 18 ust. 3 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późniejszymi zmianami Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, w osobie : KATARZYNA PRUGAR - za okres 25.06.2019 r. – 31.12.2019 r.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.
PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 10 / 2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 r. w sprawie pokrycia straty za 2019 rok

Na podstawie § 18 ust. 2 Aktu Przekształcenia z dnia 29.06.1992 r. - Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31.08.2020 r. Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.Stratę bilansową za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1.194.959,04 zł (jeden milion sto dziew
ięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć 04/100) w następujący sposób :
1/ k
wotę 1.194.750,00 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) w drodze umorzenia 2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) udziałów po 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt) każdy;2/ kwotę 209,04 zł (dwieście dziewięć 04/100) w wyniku obniżenia kapitału zapasowego.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów
. PRZEWODNICZĄCA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Uchwała nr 11 /2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 18 września 2020 roku w sprawie zmiany Aktu Przekształcenia Rep.A nr 3982/1992 z dnia 29 czerwca 1992 r. z późn. zmian.

Na podstawie § 18 ust. 15 Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. z dnia 29 czerwca 1992 r. – Akt Notarialny Rep. A NR 3982/1992 z późn. zmian. w związku z uchwałą nr 10/2020 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 września 2020 r. w sprawie pokrycia straty Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje :

§ 1.
1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.194.750,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 25.573.950,00 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w celu pokrycia straty Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie
2.655 (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć) udziałów bez wynagrodzenia w ten sposób, że zmniejsza się liczbę udziałów z 59.486 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) udziałów do 56.831 (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) udziałów.§ 2.Dokonać zmiany w ust. 1 § 8. Akcie Przekształcenia, nadając mu następujące brzmienie:„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.573.950,00 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 56.831 (pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści jeden) udziały o wartości nominalnej 450,-zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Spółki.
§ 4. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie,
oddano 59.486 głosów.

Notariusz
Przewodnicząca Zgromadzenia Wspólników

Pokaż metkę