Protokół kontroli ZUS
Email Drukuj PDF

Termin kontroli: 28-29.09.2022

Organ kontrolujący: Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kontrola w zakresie:

- Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

- Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

- Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

- Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

- Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o świadczenie postojowe na podst. ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

-  Prawidłowość i rzetelność danych przekazywanych do ZUS we wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożonego na podst. ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole o znaku pisma 042022060006PRO001.

Pokaż metkę