Home Informacje ogólne Związki zawodowe

Związki zawodowe - informacja
Email Drukuj PDF

Aktualizacja danych o Związku Zawodowym

ZZ/2017                                                                                                Bydgoszcz, dnia 2017-11-17

BIULETYNU   INFORMACJI  PUBLICZNEJ

Postanowieniem Sądu Rejonowego,  Krajowego Rejestru Sądowego w  Bydgoszczy,  dnia 26 lipca 2017 roku zostały wpisane do rejestru zmiany osobowe Zarządu Związku, zgodnie z przeprowadzonymi wyborami Walnego Zebrania Członków Związku - sygn. akt: BY.XIII NS-REJ. KRS/003868/17/177.

Walne Zebranie Członków Związku z dnia 30 marca 2017 r. wybrało na kadencję obejmującą  lata  2017 -2020 :

Zarząd  Związku  w składzie :

1.  JANINA   GRYGORCZUK     -  przewodnicząca
2.  LESZEK    WANDERSKI      -  z-ca przewodniczącego-skarbnik
3.  BARTOSZ KAMIŃSKI         -  członek
4.  ROBERT  MACIĄG             -  członek


Komisja  Rewizyjna  w składzie :
1.  KATARZYNA  PRUGAR   - przewodnicząca
2.  ALICJA  OLSZEWSKA
3.  ARTUR GOTSBERG

Społeczny Inspektor Pracy ;
ANDRZEJ  DAMSKI


ZZ/2009      Bydgoszcz, dnia 2009-04-27


BIULETYN   INFORMACJI  PUBLICZNEJ

Związek Zawodowy Pracowników Leśnego  Parku Kultury
i  Wypoczynku  w  Bydgoszczy
85-674 Bydgoszcz
ul. Gdańska 173-175. 
Tel. (0-52) 328-00-24
Fax. (0-52) 328-00-24 ( do spółki)

Forma organizacyjno-prawna
Związki  Zawodowe -  osoba  prawna

Związek  działa  od  07 czerwca 1984 roku - rejestracja w Sądzie Okręgowym  w Bydgoszczy, następnie przerejestrowany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  dokonał wpisu do Rejestru Związków Zawodowych w dniu 10 grudnia 2004 roku  - numer pozycji  KRS   0000223712.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy nadał numer identyfikacyjny
REGON : 093217773

Rodzaj działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) :
9120 Z    Działalność  Związków  Zawodowych


I.    Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników, w  tym :

1. obrona  interesów  zawodowych,  materialnych,  socjalnych  i  kulturalnych   
pracowników  oraz  ich  rodzin,
2. obrona praw pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa
i higieny pracy,
3. harmonizowanie działania zakładu pracy z interesami pracowników,
4. oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich,
5. kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków  pracowniczych,
6. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-zawodowej  młodych  pracowników,
7. współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu celem pomnażania funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału, umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego.


II. Organy   Związku :
a/  walne  zebranie  lub  zebranie  delegatów,
b/  zarząd  Związku,
c/  komisja  rewizyjna  Związku.

Organy  Związku  pochodzą  z  wyboru.
Kadencja  organów  Związku  trwa  4  lata.

a/  Walne  Zebranie :
1. Najwyższym  organem  Związku  jest  Walne  Zebranie Członków Związku.
2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym wszyscy członkowie  Związku.


b/  Zarząd  Związku

Zarząd  Związku składa się z czterech osób.

Przewodniczącego Zarządu Związku wybiera Walne Zebranie Członków Związku
w   odrębnym  głosowaniu.

c/  Komisja  Rewizyjna

Kontroluje działalność :
- Zarządu Związku,
- gospodarki finansowej i majątkowej Związku,
- realizacji uchwał organów Związkowych.

III. Majątek  Związku  powstaje :
1/  ze  składek  członkowskich,
2/  z  dotacji,  darowizn  i  zapisów,
3/ z dochodu z organizowanych przez Związek imprez kulturalno - 
rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej 
działalności  statutowej.

Majątek  Związku  służy  realizacji  i  finansowaniu  działalności  statutowej  Związku.

IV. Związek  zrzesza  pracowników  Spółki,   emerytów  i  rencistów,  byłych  
pracowników   pobierających   świadczenie   przedemerytalne,  
bezrobotnych  poszukujących   pracy.

V. Związek zrzeszony jest w Federacji Związków Zawodowych  
Pracowników  Gospodarki  Komunalnej i Terenowej w Polsce, z siedzibą 
w  Bydgoszczy  ul.  Dworcowa 62.

Pokaż metkę